18.5.16

BU Journal 30. Yılını Uluslararası Bir Konferansla Kutluyor-Yılmaz Parlar

ŞİRKET YÖNETİMİ BİR İKLİMDİR
İyi yönetim kuruluşlarının sürdürülebilirlik ve tüm yaşam iyileştirilmesi kalitesinin anahtarıdır. 
Yönetişim, ister küresel organizayonlar olsun, isterse ülkeler veya şirketler olsun, bir kurumun hedeflerine ulaşması ve en üstün performansı göstermesi açısından kritik önem taşıyor. Bu hedefin gerçekleşebilmesi için kurum ve çevresindeki tüm paydaşların davranışlarının her zaman şu ilkeleri yansıtması gerekiyor: tutarlılık, sorumluluk, hesap verebilirlik, adillik, şeffaflık, etkililik ve katılımcılık. İyi yönetişim kurallarla değil, davranışlarla sağlanır. Kurallar önemlidir, ancak iyi yönetişimin temel ilkelerinin ruhunu anlamaksızın, sadece çeşitli otoritelerce oluşturulan kurallara uyum için atılan adımların yönetim kalitesini geliştirmesini beklemek gerçekçi değildir. İyi yönetişim bir kültürdür, bir iklimdir ve bir davranışlar bütünüdür. Sözler ARGE Danışmanlık’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten, Dr. Yılmaz Argüden’in, Boğaziçi Üniversitesi’nin yayınlamakta olduğu BU Journal’ın 30. yaşını kutlama kapsamında, Sosyal Bilimler alanında düzenlenen uluslararası konferansda “Yaşam Kalitesi için Stratejik Liderlik konulu” konuşmasının özetiydi. 


16-17 Mayıs 2016 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta Ortadoğu’dan Avrupa’ya, alanında uzman konuşmacılarca dünya siyasetinin güncel konularından Suriye, Ortadoğu’da hukuk, Avrupa Birliği’nin geleceği, mülteci krizi gibi konular başta olmak üzere pek çok konu ele alındı.
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker ve BU Journal Editörü ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Refik Erzan birer konuşma gerçekleştirdiler.
Uluslararası ekonomi, Avrupa entegrasyonu ve uluslararası ticaret konuları üzerine çalışmaları bulunan Université libre de Bruxelles’den Prof. Dr. André Sapir, “Still the Right Agenda for Europe” başlıklı konuşma yaptı. Ayrıca diğer konuşmacılar; Brookings Enstitüsü Türkiye Projesi Direktörü Prof. Dr. Kemal Kirişçi ve Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Melani Cammet Stefan Koch, Zeynep Gürhan Canlı, T. Umut Kuzubaş, Lucca (R. Benabou, Andrea Vindigni, Melani Cammett, Kental Kirişçi,  Yeşim Arat, Murat G. Kırdar, Remzi Kaygusuz, G.Ventura, Ceyhun Elgin, Murat Koyuncu, Barış Kaymak, M. Poschke, Selva Demiralp, T.Umut Kuzubaş, Ceyhun Elgin, Selva Demiralp, J. Eisenschmidt, T.Vlassopoulos, Levent Yıldıran, G.G.Akın, A.F. Aysan, G.Gollu,, S.Mehmet Özsoy, G.I.Kara. 
Kurumları geleceğe hazırlama çalışmaları, geliştirdiği yaratıcı ve yenilikçi yönetim stratejileri ve toplumsal katkılarıyla ile tanınan Strateji, iş mükemmelliği, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik konularında birçok Türk ve yabancı şirkete yönetim danışmanlığı hizmetleri veren Dr. Argüden, iş dünyası liderlerine 21 yüzyılda liderlik konusunda ışık tutan  "Güven iyi yönetişimin özü ve sürdürülebilir gelişmenin temelidir. Kurumların güven duyan toplumların yaşam kalitesi artar. İyi yönetişim insanoğlunun yaşam kalitesini geliştirmenin ve kurumların sürdürülebilirliğini sağlamanın anahtarıdır. Yönetişim, toplumların, faaliyetlerini yönetmek amacıyla kullandığı politik, ekonomik ve yönetsel iradedir.” diyerek yönetişim, toplumsal aktörler arasında ve toplumsal aktörlerle kamu yönetimi arasındaki karşılıklı etkileşimin niteliğine işaret etdi.

Son ekonomik kriz küreselleşen dünyada insanların karşılıklı bağımlılığının ne kadar arttığını geniş kitlelerin anlamasına neden oluyor. özel sektörü oluşturan şirketlerin de sorumlulukları sadece hissedarları için kâr üretmenin ötesine geçiyor, sürdürülebilir bir dünya için kaynakları etkin kullanmaları her geçen gün daha büyük önem kazanıyor. Tüm paydaşlara güven sağlayabilen kurumlar, tüm değer zincirinde daha çok kaynağı harekete geçirip vizyonları doğrultusunda yönlendirerek, başarıya daha kolay ulaşabiliyor ve sürdürülebilirliği sağlayabiliyorlar. Bu nedenle, kurumsal güvenin temelini oluşturan kurumsal yönetişimin şirketler açısından da önemi küçük-büyük veya halka açık-aile şirketi ayırımı olmaksızın her geçen gün daha yaygınlaşıyor. Kısaca iyi yönetişimin hayatımızdaki yeri ve önemi her açıdan artıyor: ister küresel sorunlara çözüm aramada, ister ülkelerin refah düzeylerini geliştirme çabalarında, isterse şirketlerin sürdürülebilir başarıyı yakalama çabalarında olsun. Ancak, yeterince anlaşılmayan bir konu iyi yönetişimin bir kurallar dizisi değil, bir yönetim kültürü olduğudur.

Prof. Dr. André Sapir Avrupa Birliği'nin liderlik akut ve varoluşsal krizle mücadele yıl geçirdiğini üç merkez sorunlarla karşı karşıya olduğunu, AB kurumları ve AB bütçesinin reforma ihtiyaç ve komşuluk politikası ve AB'nin dünyadaki konumuna da dahil olmak üzere dış meseleleri AB'nin yeterliklerini gözden geçirmek ve euro bölgesi ve AB arasındaki ilişkiyi yeniden ayarlamak için hazırlanmak ve ihtiyaç kadar yüzleşmek zorunda olduğunu, Borç düzeyleri tarihsel olarak yüksek bulunduğu konularında bir sunum gerçekleştirdi.

Ulrich Schmidt Sosyal karşılaştırma ve risk alma cinsiyet farklılıkları konulu sunumunda tüketim değerine bağlı risk altında karar verme modeli yanı sıra sosyal karşılaştırmalı modelin geliştirilmesi, sosyal referans noktasında tanımın
seleksiyonist mantığa göre, kadınlar tüketim değerine daha fazla ağırlıkla yatırımlarından söz ederek, ilintisiz riskler, ilişkili riskler için etki ve sosyal karşılaştırmalı örneklemelerle sunumunu gerçekleştirdi.

Ayrıca Sosyal, Ekonomik ve İdari Çalışmaların Gözden Geçirilmesi, Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler, Kaos’un Sonuçları Suriye’deki İnsani Kriz ve Koruma Konusundaki Başarısızlık, Orta Doğu’da Hukukun Üstünlüğü Alanındaki Farklılıklar, Yasak Meyveler Bilim, Din ve Büyümenin Siyasi Ekonomisi, İş Dünyasında Kapsayıcılık Yeni, Sürdürülebilir ve Yenilikçi Özel Sektör Demografi ve İşgücü, Zorunlu Eğitim Kanunlarının Türkiye’deki Erken Yaşta Evlilik ve Doğum Üzerine Etkileri,  Çocuk Bakımı Teşvikleri ve Evde Çalışan Arzı Vergilendirme, Gelir Dağılımı ve Artışı, Negatif Faiz Oranlarının Banka Bilançoları üzerine Etkisi, Kademeli Vergilendirme Çerçevesinde Kamu Sermayesi ve Eşitsizlik, Kademeli Varlık Vergilerinin Makroekonomik ve Dağıtımsal Etkileri, Reel Döviz Kuru ve İhracat Davranışı Şirket Düzeyinde Kanıt, İş Döngüsü Muhasebesi, Panik Satışı (Fire Sale) Dışsallığı Çerçevesinde Banka Düzenlemeleri, Para ve Bankacılık, Euro Bölgesinden Kanıtlar, Kredi Kartı Ödeme Hizmetleri: Yıllık Ücretler, Anlaşmalı Üye İşyeri İndirimleri ve Takas Ücretlerine Yönelik Düzenlemeler gibi konular masaya yatırıldı.
  
yilmazparlar@yahoo.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder